top of page

ANDMEKAITSETEAVITUS

Ortobed OÜ | kliendiregister

1. Registripidaja:

Ortobed OÜ

Pärnu mnt 238, 11624

Tel: +372 666 1106

Registrikood 11059901

 

2. Kliendiregistri vastutav töötleja:

Ortobed OÜ

Pärnu mnt 238, 11624

Tel: +372 666 1106

unikulma@unikulma.ee

 

3. Registri nimi

Ortobed OÜ kliendiregister.

 

4. Õiguslik alus ja isikuandmete käitlemise eesmärk

EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud õiguslik alus isikuandmete käitlemiseks on registripidaja õigustatud kasu (n. kliendisuhe, töösuhe, liikmelisus).

 

Isikuandmete kogumise ja kasutamise eesmärgiks on klientidega suhtlemine, kliendisuhte korraldamine ja säilitamine, garantiiküsimuste lahendamine, turundus, samuti kliendiandmete analüüsimine müügi, statistika ja uurimistöö eesmärkidel ning äritegevuse jaoks oluliste andmete kogumine.

 

5. Registri sisu

Registrisse salvestatud andmed on potentsiaalsete ja olemasolevate kliendisuhete korraldamisesse ning tellitud toodetesse ja teenustesse puutuvad andmed.

 

6. Võimalikud andmeallikad

Registrisse salvestatavad andmed saadakse potentsiaalse kliendisuhte loomisel, ametliku kliendisuhte loomisel ja selle jooksul kliendi poolt registripidajale antud teabest. Kliendiandmeid võidakse koguda ka erinevate reklaamikampaaniate raames. Registrisse salvestatavad andmed saadakse kliendilt näiteks kliendikohtumise käigus (näiteks pinnasurvemõõtmise käigus või uneküsitluse vastustest), meili teel, telefoni teel, sotsiaalmeediateenuste kaudu, lepingutest, kliendi tagaside kaudu ja teistes olukordades, milles klient loovutab oma andmeid (k.a .veebisaidi kaudu saadetud sõnumites). Otseturunduskeeld salvestatakse registrisse kliendi avalduse alusel. Kliendiandmeid võidakse saada ka osapoolelt, kes loovutab selle registripidaja kasutusse kokkuleppe alusel, näiteks ürituse korraldajalt. Sellisel juhul vastutab loovutav osapool, et loovutatud andmed on õiged, ajakohased ja vastavad GDPR-i nõuetele.

 

7. Andmete loovutamine ja andmete edastamine EL-ist ja EMP-st väljapoole

Võime edastada või loovutada kliendiandmeid oma koostööpartneritele, kui see on vajalik selle andmekaitseteavituse eesmärkidest lähtudes. Taolisteks koostööpartneriteks võivad olla näiteks finantsasutused, reklaamipartnerid, infosüsteemide koostööpartnerid ja teised koostööpartnerid. Sellistes olukordades käideldakse isikuandmeid kehtivatest õigusaktidest lähtudes.

 

Võime kasutada ka kolmandaid teenusepakkujaid, nagu näiteks makseteenuseid, võlgade sissenõudmist ja analüütikateenuseid pakkuvaid ettevõtteid sooritama teatud isikuandmete käitlemist sisaldavaid ülesandeid meie eest.

 

Samuti võime edastada või loovutada isikuandmeid oma sidusettevõtetele ja äritegevuse jätkajale ümberkorralduste, äritegevuse müügi, ühinemise, eraldumise, pankroti või likvideerimise tagajärjel.

 

Muudel juhtudel me ei müü ega edasta sinu andmeid välistele osapooltele. Samuti me ei edasta isikuandmeid EMP-st väljapoole, välja arvatud juhtudel kui andmekaitseseadus seda lubab. Kui seadus seda ette näeb, siis võime edastada või loovutada isikuandmeid ka ametivõimudele.

 

Andmeid võib avalikustada vaid selles ulatuses, nagu on registreeritud isikuga kokku lepitud.

 

8. Registri kaitsmise põhimõtted

Registrit käideldakse hoolikalt ja infosüsteemide abil käideldavaid andmeid kaitstakse asjakohaselt. Registri andmeid hoitakse serveritel, mille füüsilist ja digitaalset andmeturvet teostatakse asjakohaselt. Registripidaja hoolitseb selle eest, et salvestatud andmeid ning serverite kasutusõigust ja teisi isikuandmete turvalisuse seisukohast kriitilisi andmeid hoitakse konfidentsiaalsena ja neile on ligipääs vaid nendel töötajatel, kelle töökohustuste hulka see kuulub.

 

9. Sinu õigus registrisse kantud isikuna

Õigus oma andmeid kontrollida.

Ortobed OÜ pakub sulle õigust kontrollida meie kasutuses olevaid sinu kohta käivaid isikuandmeid. Võid paluda, et avaldame sulle sinu kohta käivad isikuandmed ja miks meil need olemas on, kui võtad meiega ühendust meiliaadressil unikulma@unikulma.ee. Ortobed OÜ kontrollib päringu esitaja isikut ja õigust päringu esitamisele. Kui sinu eelmisest andmepäringust on möödas vähem kui 12 kuud, siis võime nõuda tasu päringule vastavate toimingute teostamise eest.

 

Õigus nõuda andmete parandamist.

Sul on õigus nõuda valede, ebatäpsete, puudulike, vananenud või ebavajalike andmete parandamist või täiendamist.

Õigus nõuda andmete kustutamist.

Võid paluda, et eemaldame sinu isikuandmed oma andmebaasist. Me sooritame sinu soovitud toimingud, juhul kui meil ei ole õigust sellest keelduda, näiteks seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Andmed ei pruugi kustuda koheselt kõikidest varufailidest või muudest vastavatest süsteemidest.

 

Õigus piirata või takistada isikuandmete kasutamist.

Võid paluda meid piirata või takistada oma isikuandmete kasutamist, juhul kui andmeid kasutatakse muul otstarbel kui kliendisuhte korraldamiseks ja garantiiküsimuste lahendamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Samuti võid piirata või takistada oma isikuandmete kasutamist tulevikus, kuigi oled selleks varem nõusoleku andnud. Isikuandmete käitlemise piiramisel või takistamisel tuleb silmas pidada, et see võib halvendada meie teenuste kasutamist, näiteks garantiiküsimuste lahendamisel.

 

Õigus isikuandmeid ühest süsteemist teise üle viia.

Sul võib olla õigus viia andmed ühest süsteemist teise, kui andmete üleviimine ei kahjusta kolmandate osapoolte õigusi või vabadusi ning ei sisalda ärisaladuseks klassifitseeruvat teavet.

 

Võid rakendada eelpool mainitud õigusi, saates meile vastava päringu meiliaadressile unikulma@unikulma.ee. Lisaks on sul õigus kaevata oma isikuandmete kasutamise kohta andmeturbeametnikele.

bottom of page